Yritysvastuu – Raportointi ja Laskentaperiaatteet

Yritysvastuun raportointiohjeet ja laskentaperiaatteet – kirja päivitetty!

Ohjeet raportointiin ja laskentaan selkeällä suomenkielellä. Olkaa hyvät!

Yritysvastuu-teos valottaa yritysvastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ohjeistaa, mitä kaikkea yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Siinä on samassa paketissa taustatiedot, työkalut sekä vaatimukset, suositukset ja ohjeet yritysvastuuraportin laatimiseen sekä lisäksi havainnollisia esimerkkejä.

Yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuu­desta osana vuosikertomusta. Raporteista lukijat saavat tietoa yrityksen toimin­nan vastuullisuudesta ja vastuullisuuden kehitystrendien liiketoiminnallisista vaikutuksista, kuten riskeistä ja mahdollisuuksista. Yritysvastuuraportointi lisää myös yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Se on yritykselle maineenhallinnan instrumentti ja myös valttikortti, koska taloudelliset seikat ja tehokkuus eivät enää yksinään ratkaise yrityksen menestymistä. Menestys on viime kädessä kiinni asiakkaista, heidän arvoistaan ja tulevaisuuden valinnoistaan. Vastuullinen yritys kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka kestävät tietoisen asiakkaan ja sidosryhmien sekä sijoittajan vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys menestyy markkinoilla ja vastuullisuuteen liittyy selvästi yritysten kilpailukykyä vahvistavia elementtejä.

Päivityksessä on huomioitu yritysvastuuraportointia ohjaavat keskeiset normistot ja suositukset vuoden 2018 lopun tilanteen mukaisesti: uudistetut GRI-standar­dit ovat mukana kirjassa kokonaisuudessaan, samoin yritysvastuutietojen esittä­mistä koskevat tuoreet lakisääteiset vaatimukset muiden kuin taloudellisten tie­tojen selvityksen julkistamisesta sekä jo aiemmin julkaistut yritysvastuutietojen raportointiin soveltuvat kirjanpitolautakunnan yleisohjeet. Myös integroitua raportointia käsitellään aikaisempaa laajemmin.