+358408442100
  • Suomi

GRI G4 – Kohti parempaa yritysvastuuraportointia

19
elo

Kohti parempaa raportointia – Kokemuksia GRI G4-kehityshankkeista

GRI G4 ohjeisto julkaistiin keväällä 2013. Amsterdamissa järjestetystä julkaisuseminaarista jäi päällimmäisenä mieleen ’Report What Matters, Where it Matters’ eli olennaisista vaikutuksista raportoiminen. GRI G4 mukaisia raportteja on julkaistu maailmassa GRI tietokannan mukaan 394 , Suomessa G4 raportteja on saman tietokannan mukaan 13  kappaletta eli n. 10% suomalaisista GRI raportoijista päivitti raporttinsa ensimmäisten joukossa.

Mitopro on osallistunut useisiin GRI G4 raporttien kehityshankkeisiin sekä kokeneiden että ensi kertaa yritysvastuuraportointia toteuttavien yhtiöiden kanssa. Olemme alle keränneet viime raportointikierroksella tehtyjä keskeisiä havaintoja ja kommentteja G4-ohjeiston soveltamisesta.

Olennaisuus esiin!

Kuten jo GRI G4 julkaisuseminaarissa painotettiin, korostuu olennaisuusanalyysin merkitys uudella tavalla. Kokemuksen perusteella näyttää siltä, että olennaisuusanalyysin painoarvon kasvaminen ja olennaisten asioiden huolellinen raportointi sekä helpottavat yritysten raportointia että toisaalta tuovat yritysvastuuasiat lähemmäksi liiketoimintaa. Huolellisesti toteutettu olennaisuusanalyysi avaa yritysvastuun merkityksen liiketoiminnassa, laajentaa näkemystä sidosryhmien odotuksista sekä auttaa paremmin ymmärtämään yhtiön arvoketjua ja siihen liittyviä vastuullisuuskysymyksiä.

Uudet sovelluslaajuudet – Core vai Comprehensive?

Ensimmäisten raportoijien piirissä selkeästi suosituin GRI G4 sovelluslaajuus on ns. ”in accordance, core”. Keskeinen ero Comprehensive ja Core raportoinnin välillä on yritysvastuun kuvaamisessa osana hallinnointi- ja ohjausjärjstelmiä sekä palkitsemista. Lisäksi Comprehensive –laajuus edellyttää jopa aikaisempaa kattavampaa tunnnuslukujen raportointia olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta. Myös tuoreissa Core –laajuuden raporteissa näitä asioita on käsitelty selvästi minimitasoa laajemmin. ”Vahva Core” kuvaakin tällä hetkellä parhaiten G4-raportointikäytäntöä.

Piilevätkö yritysvastuuriskit alihankintaketjuissa?

Hankintaketjun kuvaus sekä hankintojen vastuullisuutta mittaavat tunnusluvut muodostavat G4-ohjeiston kattavimman uuden aihekokonaisuuden. Hankintaketjujen osalta tärkeää on tuntea aukottomasti koko ketju ja siihen liittyvät riskit. Käytännössä G4-raportointi on lisännyt hankintaketjujen vastuullisuuden arviointiin liittyvien prosessien kuvausta. Yrityksillä on laaja selvilläolovelvoite myös hankintaketjustaan, joten tätä tarkoitusta G4 palvelee hyvin.

Luottamus eettisten periaatteiden toimivuuteen

Uusi G4-ohjeisto korostaa eettisten periaatteiden ja erilaisten epäkohtiin liittyvien valitusmekanismien roolia. Tämä on erityisen tärkeää riskien hallinnan ja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Eettisten periaatteiden ja valituskanavien olemassaolon lisäksi merkittävää on niiden toimivuus ja vienti käytäntöön. Toimivuus joutuu yleensä todelliseen testiin ensimmäisen kerran yritysvastuuriskin realisoituessa. Kriisitilanteessa toimiva eettisten periaatteiden johtamisjärjestelmä parantaa tilanteen hallintaa ja nopeuttaa sen ratkaisua. Käytännössä G4-ohjeisto on lisännyt yritysten raportointia eettisten periaatteiden johtamisen kokonaisuudesta. Parhaimmillaan tämä luo luottamusta eettisten periaatteiden toimivuuteen ja tuo esille sidosryhmien esiin nostamia kehittämiskohteita.

Yritysvastuuta on johdettava

Toteutuakseen käytännössä yritysvastuuta on myös johdettava. G4-ohjeiston tavoite oli selkytttää ja yksinkertaistaa yritysvastuun johtamiskäytäntöjen kuvausta. Yritysvastuu on kuitenkin moniulotteinen ja siksi vaativa johdettava. Parhaimmillaan johtamiskuvaus tiivistyy olennaiset teemat kattaviksi tavoitteiksi, KPI-mittareiksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka yhdessä muodostavat yritysvastuun johtamisjärjestelmän. G4-raportoinnissa tämä on vielä osoittautunut haasteelliseksi ja yritykset ovat joutuneet tasapainoilemaan ”yhden yleisen” ja ”näkökohdittain” tapahtuvan johtamiskäytäntöjen kuvauksen välimaastossa. DMA tuntuukin olevan useimmilla yksi tärkeimmistä G4-raportoinnin kehityskohteista.

Helpompaa raportointia

Kokemusten perusteella yleisesti ottaen siirtymä G4-ohjeiston mukaiseen raportointiin on ollut helpompaa kuin ennalta arvioitiin. Pääsyy tähän on, että huolellisesti toteutettu olennaisuusanalyysi rajaa raportoitavien asioiden määrää. Olennaisiin asioihin keskittyminen vähentää työmäärää tiedonkeruun ja yhdistelyn osalta sekä auttaa tuottamaan raporttiin liiketoiminalle tärkeitä ja sidosryhmiä kiinnostavaa sisältöä. Vastuuraportin laatiminen helpottuu ja sen merkitys raportointikokonaisuudessa kasvaa. Lisäksi G4 -ohjeiston sisältöjä on linkitetty aikaisempaa paremmin muihin raportointiohjeistoihin, kuten kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin tarkoitettuun GHG Protocol- ohjeistoon. Tämä osaltaan vähentää päällekkäisiä laskentaprosesseja ja mahdollistaa saman tiedon hyödyntämisen eri raportointitarpeisiin.

Tietoisku GRI G4 raportointiin siirtyville

G4-ohjeiston mukainen raportointikäytäntö on vasta muotoutumassa. Kokemusten jakaminen ja niistä oppiminen auttaa matkalla kohti parempaa raportointia. Tarjoamme GRI G4 raportointia suunnitteleville yrityksille 2h tiiviin tietoiskun G4-raportointiin siirtymisen tärkeimmistä askeleista. GRI G4 Tietoisku järjestetään 17.9.2014 kello 09.00 – 11.00 Mitopron tiloissa Mannerheimintie 12 B.

Tietoiskun sisältö: Miten sovellat GRI G4-ohjeistoa käytännössä?

  • Olennaisuuden määrittely
  • Sovellustason valinta
  • DMA:n laadinta
  • Tunnuslukujen laskenta ja raportointi
  • Varmennuksen lähestymistapa
  • Raportointiprosessin toimivuus

Kokemuksia, näkemyksiä, tulkintoja ja apuvälineitä G4-raportoinnin toteutukseen! Tilaisuudesta saat askelmerkit ja vastaukset kysymyksiin, jotka vielä askarruttavat G4-siirtymässä

Mitopron asiantuntijat ovat Global Reporting Initiaven (GRI) sertifioimia kouluttajia, kirjoittaneet Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet -kirjan sekä useita asiantuntija artikkeleita yritysvastuuraportoinnista sekä auttaneet useita kymmeniä suomalaisia ja pohjoismaisia yhtiöitä GRI-ohjeiston mukaisen raportoinnin kehittämisessä. Lue lisää GRI raportointipalveluistamme täältä >>