+358408442100
  • englanti
  • Suomi

Palvelut

Toteutamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tarkoituksenmukaisia ratkaisuja yritysvastuun tehokkaaseen johtamiseen, riippumattomasti ja joustavasti. Olemme kokeneita yritysvastuun erityisosaajia, joilla on tukena laaja kansainvälinen riippumattomien yritysvastuun ammattilaisten verkosto.

YRITYSVASTUUN LIIKETOIMINTAVAIKUTUKSET

VASTUULLISUUDEN MERKITYS YRITYSTEN LIIKETOIMINNASSA KASVAA JATKUVASTI

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset korostavat yritysten vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Yritysvastuuasiat liittyvät yrityksen kilpailukykyyn usealla tavalla: ne ovat sekä riskien hallintaa että enenevässä määrin myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien lähde. Tuoreen näkemyksen mukaan vastuullisuus on yksi menestyksekkään yritystoiminnan ja pitkäjänteisen taloudellisen arvon tuottamisen keskeisistä edellytyksistä. Yritysvastuuanalyysit, integroitu raportointi ja yhteisen arvon malli antavat entistä paremmat eväät yritysvastuun liiketoiminnallisten vaikutusten mittaamiseen, raportointiin ja analysointiin.

Mitopron keskeinen osaamisalue on yritysvastuun liiketoimintavaikutusten analysointi. Mitopro jalostaa yritysvastuutiedosta liiketoimintahyötyä.

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

YRITYSVASTUUN LIITTÄMINEN STRATEGIAAN JA JOHTAMISEEN

Kun yritysvastuuta käsitellään liiketoimintakysymyksenä, voidaan sen hyödyt konkretisoida selkokielellä. Tässä työssä tulosten ja kehityksen mittaaminen on välttämätöntä. Tarvitaan mittareita, tuloskortteja, liiketoiminta-analyysejä sekä seurantaa, jotka kytkeytyvät saumattomasti yritystoiminnan strategioihin ja johtamiseen. Samalla vastuullisuus voidaan integroida osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja tuottamaan taloudellisesti kestävää arvoa ja vahvistamaan kilpailukykyä.

Yritysvastuu on myös olennainen osa hyvää hallintotapaa. Hallituksen tehtävänä on valvoa, että yrityksen taloudellinen menestys ja toiminnan vastuullisuus kulkevat käsi kädessä.

Mitopro on yritysjohdon arvostama neuvonantaja yritysvastuun strategian ja hyvä hallintotavan kysymyksissä. Mitopro antaa kokeneen ammattilaisen riippumattoman näkemyksen yritysvastuun kehittämiseen. Olemme luotettava keskustelukumppani kaikissa yritysvastuun erityiskysymyksissä.

YRITYSVASTUUN VIEMINEN KÄYTÄNTÖÖN

VARMISTAMME YRITYSVASTUUN HALTUUNOTON JA TOTEUTAMME LIIKETOIMINTAA TUKEVIA TARKOITUKSENMUKAISIA EDELLÄKÄVIJÄ RATKAISUJA.

Toimimme yritysvastuun käytännön toteutushankkeissa neuvonantajina tai voimme ottaa kokonaisvastuun valituista toimenpiteistä  Olemme auttaneet asiakkaitamme mm. seuraavanlaisten yritysvastuun käytännön toimenpiteiden menestyksekkäässä läpiviennissä:

Olennaisuusanalyysi,  Autamme asiakkaitamme ottamaan haltuun oman liiketoiminnan keskeiset yritysvastuuasiat. Olennaisuusanalyysi on työkalu, jonka avulla tunnistetaan liiketoiminnan keskeiset vastuullisuusasiat ja priorisoidaan ne liiketoimintaan saumattomasti liittyviksi tavoitteiksi, avainmittareiksi ja toimenpiteiksi.

Sidosryhmäanalyysi,Yritysvastuun toteuttamisessa sidosryhmäkentän hyvä tuntemus on tärkeää. Keskeisten sidosryhmien näkemysten analysointi ja  sidosryhmien osallistaminen lisäävät luottamusta ja auttavat yrityksiä hyödyntämään sidosryhmätietoa omassa liiketoiminnassaan.  Sidosryhmäanalyysi on konkreettinen työväline yritysvastuuasioiden määrittelyyn ja johtamiseen sekä yritykseen kohdistuvien ulkoisten odotusten selvittämiseen.

Yritysvastuuohjelmat, Yritysvastuuohjelman avulla aikataulutetaan ja vastuutetaan oman tavoitetilan saavuttamiseen tarvittavat käytännön toimenpiteet. Autamme asiakkaitamme varmistamaan että jokainen suunniteltu toimenpide toteutuu aikataulussa ja suunnitellussa laajuudessa.

Toiminnanohjaus ja mittaaminen, Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen vaatii tuekseen luotettavaa tietoa, tehokkaat prosessit ja niitä tukevat järjestelmät. Määrittelemme asiakkaidemme kanssa suorituskykyä parhaiten mittaavat avaintunnusluvut (KPI) sekä niiden tiedonkeruuta ja raportointia parhaiten tukevat prosessit ja järjestelmät.

Yritysvastuuraportointi, Mitopro on kokenut yritysvastuuraportoinnin asiantuntija. Autamme asiakkaitamme yritysvastuuraportin sisällön suunnittelussa, olennaisten näkökohtien tunnistamisessa, tunnuslukujen laskennan määrityksissä, raportointistandardien vaatimusten täyttämisessä sekä raportin ulkoisessa varmentamisessa.

 

Uudistettu kolmas painos Yritysvastuu – Raportonti ja Laskentaperiaatteet kirjasta nyt saatavilla. Kirja esittelee käytännönläheisesti uusimmat muutokset GRI-standardeissa ja muissa olennaisissa raportointiohjeistoissa.  Lisätietoja kirjasta »

 

Sertifioitu GRI Koulutus

Mitopro toimii kouluttajana Global Reporting Initiativen GRI standardien sertifioiduissa koulutuksissa Suomessa, lisätietoja GRI koulutuksista »